Lab Trip 2019

We went to Yoshinogawa, Tokushima and Naruto.